MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

การทดลองสอบด้วยตนเองผ่าน PBRU Exit Exam System Online

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  การทดลองสอบด้วยตนเองผ่าน PBRU Exit Exam System Online 

---------------------------

ตามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้พัฒนาระบบ PBRU Exit Exam System Online เพื่อใช้ในการจัดสอบวิชาพื้นฐาน 4 วิชา ให้กับนักศึกษาภาคปกติ  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ข้อ 43.7 กำหนดให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ยกเว้นภาคนอกเวลา  สอบผ่านวิชาความรู้พื้นฐานอย่างน้อย 3 ใน 4 รายวิชา ประกอบด้วย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาไทย  นั้น บัดนี้ ระบบ PBRU Exit Exam System Online ได้เปิดใช้งานแล้ว  นักศึกษาสามารถเข้าไปทดลองสอบวิชาพื้นฐาน 4 วิชาได้ที่ http://exitexam.pbru.ac.th โดยใช้ username และ password เดียวกันกับระบบลงทะเบียนออนไลน์  

การทดลองสอบในระบบตามประกาศฉบับนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่มีผลการสอบ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” เป็นเพียงการเข้าไปทดลองสอบเพื่อเป็นการเตรียมตัวค้นหาคำตอบ และเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา ก่อนสมัครสอบจริงด้วยระบบออนไลน์ที่เป็นระบบคลังข้อสอบแบบสุ่มจากระบบทดลองสอบนี้ การสมัครสอบเพื่อนำผลไปประกอบการสำเร็จการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศการรับสมัครสอบรายวิชาพื้นฐานซึ่งจะประกาศเป็นรอบ ๆ ไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ดาวน์โหลดประกาศและคู่มือการใช้งาน

download >>> คู่มือการใช้งานระบบ