MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

โครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการ

นักศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการระดับท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อผลิตรายการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและครอบครัว ครั้งที่ 2 ที่มูลนิธิสำรวจโลก ร่วมกับกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อสาธารณะประโยชน์ (กทปส.) ได้จัดขึ้นในจังหวัดต่างๆ ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท เพื่อพัฒนาและสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการผลิตรายการสาระความรู้ด้านโทรทัศน์ สร้างทักษะ แนวคิดและจรรยาบรรณของสื่อ

          สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 10 คน ประกอบด้วย นายพิสิษฐ์ ทรัพย์ศุททา นายอรรถพล ศรศรี นายปภาวรินท์ ปานรักษา นายธนพัฒน์ ชนะสงคราม นายปวริศร จิวานานนท์ นายรณชัย ศิริวรรณ นางสาววรรณนิสา ศรีสุวรรณ นางสาวภัสรา อ่วมเนตร นางสาวอภิญญา พุทธสอน และนางสาวอภิสสิญา สองเรือง เข้าร่วมโครงการ โดยมีอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาทีมนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเพื่อพัฒนานักศึกษาในการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในการยกระดับคุณภาพบัณฑิต

          หลังจากนี้นักศึกษาทีมที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาทีม จะได้ลงพื้นที่เพื่อผลิตสื่อสารคดีท้องถิ่นความยาว 25 นาที เพื่อส่งเข้าประกวดต่อไป

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru/public-relations/item/2410-education