MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 62 ขอเชิญชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมให้การต้อนรับ คณะเยาวชน "โครงการมิตรภาพเยาวชนล้านช้าง ครั้งที่ 14 " ประจำปี 2562 คณะเยาวชนจาก 6 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมียนมา เวียดนาม สปป.ลาว กัมพูชาและไทย

 

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 62 ขอเชิญชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมให้การต้อนรับ คณะเยาวชน "โครงการมิตรภาพเยาวชนล้านช้าง ครั้งที่ 14 " ประจำปี 2562 คณะเยาวชนจาก 6 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมียนมา เวียดนาม สปป.ลาว กัมพูชาและไทย

-ร่วมฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระราชดำริและศาสตร์ของพระราชาเพื่อการพัฒนาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ โดย ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

-ช้อปไปกับ ผลิตภัณฑ์จากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ด้วยสินค้ามากมาย อาทิ ผักสด ไข่ไก่ ขนมดอกลำเจียก ข้าวเกรียบเนื้อ หม้อแกง 10.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณโดม หน้าอาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14)