MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

อธิการบดีกล่าวให้โอวาทผู้เข้าร่วมแข่งขัน พ.จ.น.ก.สัมพันธ์

 

อธิการบดีกล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจคณาจารย์และนักศึกษาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 41

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวให้โอวาทอาจารย์และนักศึกษา ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 “ตาลโตนดเกมส์” ระหว่างวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กีฬา พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ มีจุดเริ่มต้นมาจากการแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์ของแต่ละสถาบัน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ต่อมาต่างมีความเห็นว่าควรมีการจัดการแข่งขันระหว่างสถาบันของนักศึกษา โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2520 ณ วิทยาลัยครูเพชรบุรี (ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) ในช่วงแรกจัดให้มีการแข่งขันกีฬาด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงประเภทการแข่งขันเป็นด้านกีฬาและทักษะทางวิชาการแทนศิลปวัฒนธรรม

ในปีการศึกษา 2562 การแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 “ตาลโตนดเกมส์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2562 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 16 ทักษะ 47 กิจกรรม เพื่อเป็นการรักษาและสืบทอดความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่จะยังคงมีต่อไปอย่างเหนียวแน่น

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru/public-relations/item/2402-education