MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

ประกาศ การเลือกตั้งกรรมบริหารงานบุคคล

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเลือกตั้งกรรมบริหารงานบุคคล

ด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล