MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

นำเสนองานวิจัยเชิงพื้นที่

อาจารย์ ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักดี  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี นำทีมนักวิจัยภายใต้โครงการวิจัยบูรณาการเครือข่ายชุมชนเพื่อท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน เข้าร่วมงานนำเสนองานวิจัยเชิงพื้นที่ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม 2 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

 การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประชุมเวทีนำเสนองานวิจัยเชิงพื้นที่ โดยสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมหลักภายในงาน ประกอบด้วย การสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เวทีอภิปราย : ประสบการณ์ความสำเร็จวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม 2 และการจัดเวทีอภิปรายและนำเสนอผลงานวิจัยเชิงพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นการดูแลสุขภาพ ประเด็นเกษตรอาหารปลอดภัย ประเด็นการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประเด็นเศรษฐกิจชุมชน และประเด็นการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

โดยการจัดงานในครั้งนี้มีนักวิจัยและคู่ความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าร่วมงาน

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru/public-relations/item/2320-education