MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการประกอบอาชีพและการทำงาน กับการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน  ซึ่งเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาจะต้องจัดให้มีกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมทางด้านวิชาการ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและความพร้อมทางทักษะอาชีพ  เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จึงได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา และการทำงานในตลาดแรงงานต่อไป

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อการเตรียมความพร้อมและการสื่อสารใองค์กร โดยคุณพัชรี นิลเขียว ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล สนามกอล์ฟไทยคันทรีคลับ กิจกรรมส่งต่อประสบการณ์และการปรับตัวระหว่างฝึกงานจากรุ่นพี่ ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา เสริมสร้างความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนการออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ และยังเป็นการเตรียมบัณฑิตให้พร้อมที่จะเลือกอาชีพและเข้าสู่ระบบการทำงานหลังจบการศึกษา

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru/public-relations/item/2308-education


อัลบั้ม