MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

การประกวดเขียนเรียงความ “คนของพระราชา สร้างจิตอาสาพัฒนาสังคม”

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดประกวดเขียนเรียงความ “คนของพระราชา สร้างจิตอาสาพัฒนาสังคม”  จัดโครงการวันราชภัฏ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

ไฟล์เอกสาร