MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

เชิญร่วมงานสัมมนา ปัญญาประดิษฐ์กับการเปลี่ยนแปลงโลก

เชิญร่วมงานสัมมนา ปัญญาประดิษฐ์กับการเปลี่ยนแปลงโลก โดย วิทยาการผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ  ผศ.ดร.มหศักดิ๋  เกตุฉ่ำ   ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 ตึกคณะวิทยาการจัดการ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เริ่มสัมมนาเวลา 08.00-12.30


 ลงทะเบียนเข้าอบรม


อัลบั้ม