MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต


  • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 7.39 น. ณ บริเวณหน้าอาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย พนักงาน เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 50 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  ครบ 2 ปี เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามราชภัฏและตราพระราชลัญจกร ซึ่งเป็นตราที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้ประทับเป็นตราประจำมหาวิทยาลัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุดแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 

    จากนั้นเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประธานในพิธีจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา ประธานในพิธีทอดผ้าไตร ถวายเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ กรวดน้ำ เป็นอันเสร็จพิธี 
    #
    รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี