MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 5/2561 ที่มูลนิธิต่อต้านการทุจริตร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดขึ้น เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นประธานเปิดงาน

การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริตในครั้งนี้ เป็นการลงนามร่วมกันระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริตกับสถาบันการศึกษาและองค์กรแนวร่วมการต่อต้านการทุจริตและประธานนักศึกษาแต่บะสถาบัน รวม 12 สถาบัน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่และประสานงานให้เกิดความร่วมมือกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ เพื่อร่วมกันขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย สนับสนุนให้มีการปรับปรุงการศึกษาให้มีองค์ความรู้ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาอบรมเพื่อปลูกฝัง ปลูกจิตสำนึกในการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตให้กับเยาวชนของชาติ ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์   

นอกจากนี้ยังมีการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อเยาวชนกับบทเรียนต้านโกง โดยผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  และการแสดงของศิลปิน AF ซึ่งเป็นยุวทูตช่อสะอาดด้วย

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru/public-relations/item/2010-educationอัลบั้ม