MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการและคณาจารย์ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิยาการจัดการ 1 โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) และการสัมภาษณ์ มีคณะกรรมการจำนวน 6 ท่านได้แก่ ผศ.ดร.สุมาลี ราม...ประธานกรรมการ ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี รองประธานกรรมการ ผศ.สุมาลี งามสมบัติกรรมการ ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ กรรมการและเลขานุการ นายณัฐพล อาบสีนาค ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวน้ำฝน แสงอรุณ ผู้ช่วยเลขานุการ