MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำลังดำเนินการปรับปรุง ถนนทางเข้ามหาวิทยาลัย และเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัด ขอความร่วมมือ อาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา

เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำลังดำเนินการปรับปรุง ถนนทางเข้ามหาวิทยาลัย และเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัด ขอความร่วมมือ อาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา โปรดร่วมกันปฏิบัติ ดังนี้ 
รถจักรยานยนต์ ให้ใช้ทางเข้า - ออก ประตูด้านหลังมหาวิทยาลัย
รถยนต์ ให้ใช้ทางเข้า - ออก ประตูด้านหน้าและหลังมหาวิทยาลัย
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าโครงการปรับปรุงจะแล้วเสร็ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้