MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

จิตอาสาปลูกป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าโป่งสลอด

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการ “จิตอาสาปลูกป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าโป่งสลอด” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งได้รับเกียรติจากนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอบ้านลาด คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอบ้านลาดเข้าร่วมโครงการกว่า 3,000 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้พื้นที่โป่งสลอด จำนวน 1,300 ไร่ เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและทดสอบทางการเกษตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 โดยดำเนินการพัฒนาพื้นที่ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำ ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปลูกพืชสมุนไพร และก่อสร้างอาคารจำนวน 1 หลัง เพื่อเป็นสำนักงาน สำหรับปัญหาสำคัญของการพัฒนาประการหนึ่ง คือ สภาพพื้นที่มีความแห้งแล้งและยากต่อการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รวมพลังกับประชาชนจาก 18 ตำบล 15 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอบ้านลาด ข้าราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม คณาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ดำเนินโครงการจิตอาสาปลูกป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าโป่งสลอด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพร้อมแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวให้เป็นพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน และให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วม ร่วมกันรักษาผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศทั้ง 38 แห่ง ซึ่งดูแลทั้งหมด 76 จังหวัด แบ่งพื้นที่การรับผิดชอบตามพระราโชบาย สิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ราชภัฏทั่วประเทศร่วมกันทำคือโครงการจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ร่วมกับประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนทำโครงการจิตอาสา โดยใช้วิทยาเขตโป่งสลอดเป็นพื้นที่ดำเนินการปลูกป่า ซึ่งหลังจากนี้จะให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทำโรงงานผลิตยาทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ดูแลพื้นที่ร่วมกับประชาชนชาวอำเภอบ้านลาด โดยมีเป้าหมายคือให้พื้นที่แห่งนี้เป็นป่าชุมชนและเป็นป่าการเรียนรู้ ด้านการท่องเที่ยว การอาหาร และยาสมุนไพรของจังหวัดเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีโครงการที่จะพัฒนาพื้นที่โป่งสลอดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพรรณพืชสมุนไพรและพรรณไม้พื้นถิ่น เป็นการสนองพระราโชบายรัชกาลที่ 10 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  จึงได้มีการปลูกพันธุ์ไม้บนพื้นที่ 1,300 ไร่ ภายในวิทยาเขตโป่งสลอด ประกอบด้วย ต้นรวงผึ้ง ต้นราชพฤกษ์ และต้นไม้พื้นถิ่น อาทิ ขี้เหล็ก มะขาม หว้า พะยูง ขนุน มะขามป้อม สะเดา ประดู่ สำมะโรง สัก มะค่า ไม้แดง และต้นตะเคียน รวม 2,866 ต้น และตลอดทั้งปีมีเป้าหมายการปลูกอยู่ที่ 6,628 ต้น ซึ่งจะเจริญงอกงาม ให้ร่มเงา สร้างความอุดมสมบูรณ์แก่พื้นดิน เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่

รายละเอียดเพิ่มเติม :    https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru/public-relations/item/1887-education
อัลบั้ม