MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

ตรวจประเมิน สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และสารสนเทศทางธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) และสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา อาจารย์ธิดารัตน์ ปิ่นทอง ประธานสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุนภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 1821 โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) และการสัมภาษณ์ มีคณะกรรมการตรวจประเมินสาขาบริหารธุรกิจ (MBA )จำนวน 3 ท่านได้แก่ ผศ.ดร สุมาลี รามนัฎ เป็นประธานกรรมการ รศ.สุเทพ ลิ่มอรุณ เป็นกรรมการ และ ผศ.ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว เป็นกรรมการและเลขานุการ 
และกรรมการตรวจประเมินสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ ได้แก่ ผศ.ดาราวรรณ ญาญะนันท์ เป็นประธานกรรมการ ผศ.ดร.สัมพันธ์ จันทร์ดี เป็นกรรมการ และ อ.ดร.พีรศุษย์ บุญมาธรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ