MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

ตรวจประเมินคุนภาพ แขนงวิชาการจัดการ

สาขาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณวิทยาการจัดการ คณาจารย์ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุรภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 เมื่อวัศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 1821 โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) และการสัมภาษณ์ มีคณะกรรมการจำนวน 3 ท่านได้แก่ ผศ.ผ่องใส สินธุสกุล ประธานกรรมการ อาจารย์ ดร.กุสุมา อ่วมเจริญ กรรมการและเลขานุการ อาจารย์วลัยลักษ์ อมรสิริพงษ์ กรรมการ

อัลบั้ม