MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

มอบรางวัลพิเศษโครงการ PBRU Startup รุ่นที่ 1

วันที่ 3 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานมอบรางวัลพิเศษโครงการ PBRU Startup รุ่นที่ 1 ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 7/2561

ตามมติคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่เห็นชอบการดำเนินโครงการ PBRU Startup ของนักศึกษาเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้สามารถสร้างโอกาสเป็นผู้ประกอบการทางสังคมหรือธุรกิจของตนเอง และมีไอเดียในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปสร้างความแข็งแกร่งและสร้างโอกาสใหม่ๆในการดำเนินงาน ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถนำเสนอแนวคิดใหม่ที่ตนเองสนใจ และพร้อมที่จะนำแนวคิดมาปฏิบัติให้เกิดผล นำความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาสู่การปฏิบัติงานเป็นผู้ประกอบการใหม่ โดยมีนักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 16 ทีม ผ่านเกณฑ์ได้รับทุนสนับสนุนโครงการ โครงการละไม่เกิน 30,000 บาท จำนวน 9 ทีม และมีทีมที่ดำเนินโครงการต่อเนื่อง ได้รับอนุมัติทุนดำเนินโครงการทั้ง 3 งวด จำนวน 8 ทีม ทุนสนับสนุนจากเงินกองทุนการศึกษา คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิมยาลัย จำนวน 234,000 บาท โครงการนี้ยังทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการธุรกิจ และ ทักษะการทำงานเป็นทีม

การพิจารณาผลการดำเนินงานระยะเวลา 4 เดือน ระหว่างมกราคม – เมษายน 2561 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทีมที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อมอบรางวัลพิเศษ รางวัล ดร.สัมฤทธิ์ สนขาว จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ทีมผลิตภัณฑ์กระถางอัจฉริยะ ประกอบด้วย นายเกิรกชัย พันธสูตร นางสาวอารดา พูนพิพิธ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมเครื่องเครียง “จิ้มดุ๊”ได้แก่ นางสาวคัคนานต์ หลั่งทรัพย์ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ รับเงินรางวัล 3,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Friend Food Delivery ประกอบด้วย นางสาวธิติยา เจริญเดช นางสาวณัฐสิมา ตำนานจิตร์ นางสาวปรียาภรณ์ ส้มเทศ นาวสาวฐิติรัตน์ บุญมีสุข นางสาวกชกร ปัจฉิมบุตร นายอภินันท์ เกตุแก้ว นางสาวนนทกร วิเชียรวุฒิชัย นางสาวจิรณัส พจนวิเศษ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ รับเงินรางวัล 2,000 บาท

เพิ่มเติม: http://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru/public-relations/item/1847-educationอัลบั้ม