MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
พิธีไหว้ครู เวลา 08.30 น. วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 1