MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น.
อาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ชยนันท์ จงเจริญชัยสกุล ประธานสาขาบริหารธุรกิจ อาจารย์เยาวภา อินทเส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์สุธาสินี อัมพิลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา อาจารย์วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม ผู่ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 ท่าน น้ำโดย อาจารย์สุดารัตน์ เที่ยงสะอาด อาจารย์กัณฑิมา ม่วงประเสริฐ อาจารย์สมเกียรติ์ แดงเจริญ อาจารย์ทัศวรรส สุขสมวัฒน์ และอาจารย์ชาญชัย เมธาวิรุณ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหาร หลักสูตร ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา และรายงานผลงานที่ได้นำต้นแบบการขายป๊อบคอน ของสาขาการจัดการไป ไปปรับใช้ และประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ทั้งนี้อาจารย์สุดารัตน์ เที่ยงสะอาด ยังกล่าวอีกว่า การศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับความรู้เป็นอย่างมาก และจะนำไปปรับใช้ แล้วจะกลับมารายงานผลอีกครั้งในวันข้างหน้า