MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทำบุญขึ้นปีใหม่ ปี 2561 ประจำภาคการศึกษา 2/2560

วันที่ 10 มกราคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทำบุญขึ้นปีใหม่ ปี 2561 ประจำภาคการศึกษา 2/2560 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานจุดเทียนธูปที่โต๊ะหมู่บูชา ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณวิทยาการจัดการ จุดเทียนขันน้ำมนต์ คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ หลังเสร็จพิธีรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันเพื่อเป็นการฉลองปีใหม่