MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ

บุคลากรภายนอก

  ตำแหน่ง คณะกรรมการ

  ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  บุคลากรภายนอก

อีเมล์
Mahasak.k@it.kmutnb.ac.th
: 0123456789

การศึกษา

ปริญญาเอก วศ.ด. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ปริญญาโท ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประสบการณ์ทำงาน

·       คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

·       คณะกรรมการประจำส่วนงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

·       กรรมการและเลขานุการ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

·       คณะกรรมการประกวดราคาจ้างทำศูนย์ข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

·       ระบบรู้จำตัวอักษรธรรมภาษาอีสานจากลายมือเขียนบนใบลาน (วช. ปี 2560: 1,186,111บาท ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

·       การฝังลายน้ำดิจิตอลเพื่อซ่อนข้อมูลผู้ป่วยบนภาพทางการแพทย์ในโทรเวชกรรม  (มจพ. 2560: 100,000 บาท หัวหน้าโครงการ)

·       ระบบรู้จำลายมือเขียนของแพทย์บนใบสั่นยา (วช. ปี 2560: 150,000บาท หัวหน้าโครงการ)

·       การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบเครื่องตรวจวัดประเมินคลอโรฟิลล์และไนโตรเจนในใบข้าวเพื่อการจัดการปุ๋ยไนโตรเจนและลดต้นทุนการผลิตข้าว (สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)ปี 2559: 2,225,320 บาท หัวหน้าโครงการ)

·       การพัฒนาระบบการตรวจสอบสุขภาพโดยใช้การตรวจคลื่นสัญญาณไฟฟ้าหัวใจสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (วช. ปี 2559: 300,000บาท หัวหน้าโครงการ)

·       ระบบตรวจจับแลแปลความป้ายจราจรสำหรับผู้สูงอายุ (มจพ. 2559: 80,000 บาท หัวหน้าโครงการ)