MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

ผศ.ดร.โสภาพร กล่ำสกุล

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

  ตำแหน่ง รองคณบดี

  ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (แขนง แขนงวิชาสื่อสารการแสดง)

อีเมล์
sopaporn.kra@mail.pbru.ac.th
: 0123456789

การศึกษา

 • ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2555)
 • นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540)
 • ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 1) สถาบันราชภัฏเทพสตรี (2537)

ประสบการณ์ทำงาน

 • รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริหาร
 • รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
 • รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 • หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ
 • กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่สอน

 • หลักการสื่อสารมวลชน
 • หลักการโฆษณา
 • การสื่อข่าวเบื้องต้น
 • การสื่อข่าวขั้นสูง
 • การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์
 • ศิลปะการพูดและการนำเสนองาน
 • ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทสศาสตร์
 • การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์
ตำรา/เอกสารประกอบ
 • หลักการโฆษณา
 • หลักการสื่อสารมวลชนศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทสศาสตร์
 • หลักการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
ผลงานวิจัย
 • โสภาพร กล่ำสกุล. (2560). กลยุทธิ์การแข่งขันเพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนิดธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2. การประชุมวิชาการทางวิชาการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. ครั้งที่ 10, วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560.
 • โสภาพร กล่ำสกุล. (2559). รูปแบบการส่งเสริมการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ : คณะบริหารธุกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ครั้งที่ 4, วันที่ 21 ธันวาคม 2559.
 • โสภาพร กล่ำสกุล. (2559). การศึกษาศักยภาพและความพร้อมด้านการจัดการกลุ่มและผลิตภัณฑ์น้ำตาลสดเมืองเพชรการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. ครั้งที่ 6, วันที่ 9 กรกฎาคาม 2559.
 • โสภาพร กล่ำสกุล. (2559). พฤติกรรมการซื้อ รูปแบบและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำตาลสดพร้อมดื่นมของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. ครั้งที่ 4, วันที่ 1 มีนาคม 2559.
 • โสภาพร กล่ำสกุล. (2558). ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. ครั้งที่ 5, วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2558.
 • โสภาพร กล่ำสกุล. (2558). การเปิดรับข่าวสารอย่างรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง. ครั้งที่ 3, วันที่ 1 มีนาคม 2558.
 • โสภาพร กล่ำสกุล. (2557). เส้นทางการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของกลุ่มสตรีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ท่าขามสามัคคี จำกัด อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. ครั้งที่ 4, วันที่ 23 สิงหาคม 2557.
 • โสภาพร กล่ำสกุล. (2556). การพัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเสริมสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรโพธิ์ทองพัฒนา อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. ครั้งที่ 7, วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557.