MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Facuty of Management Science (pbru)

อ.ชนกนาถ สามนคร

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

  ตำแหน่ง อาจารย์

  ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์

  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (แขนง แขนงวิชาสื่อสารการแสดง)

อีเมล์
chanoknart.sam@mail.pbru.ac.th
: 0123456789

การศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน

ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)