MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

  ตำแหน่ง รองคณบดี

  ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) (แขนง แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์)

อีเมล์
watchara.wet@mail.pbru.ac.th
: 0123456789

การศึกษา

 • บธ.ต. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • บธ.ม. (การจัดการงานบุคคล) มหาวิทยาลัยสยาม
 • ศศ.บ. การบริไหารธุรกิจ (การบริหารทั่วไป) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2558-ปัจจุบัน     กรรมการประจำหลักสูตรมหาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
 • 2556-ปัจจุบัน     รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
 • 2556-ปัจจุบัน     กรรมการสภาวิชาการประเภทผู้บริหารและคณาจารย์ประจำ (ตัวแทนคณะ)
 • 2555-2558    กรรมการประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ
 • 2552-2555    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
 • 2552-2555    คณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • 2549-2551    หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • 2549-2554    กรรมการและเลขานุการบริหารโครงการจัดการศึกษาสำหรับนักบริหาร (Executive B.B.A.) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • 2550-2553    กรรมการบริหารโครงการจัดการศึกษาสำหรับนักบริหารยุคใหม่ (Modern B.B.A.) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • 2550-2553    รองหัวหน้าศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ

ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

ประสบการณ์สอน

1. ระดับปริญญาเอก รายวิชา

 •  เทคนิควิธีในการวิจัยและการพัฒนาธุรกิจ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2. ระดับปริญญาโท รายวิชา

 • ทฤษฎีองค์การและการจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารประชาคมเมืองและชนบท คณะมนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • สัมมนาการบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • การจัดการนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

3. ระดับปริญญาตรี รายวิชา

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
 • องคืการและการจัดการ
 • ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
 • การพัมนาประสิทธิภาพในการทำงาน
 • มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์
 • สัมมนาปัญหาการจัดการ
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • การจัดการผลการปฏิบัติงาน
 • การจัดการค่าตอบแทน
 • การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • วิธีวิจัยทางธุรกิจ