MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

ผศ.พิมลพรรณ สิงห์ทอง

สาขาวิชาบัญชี

  ตำแหน่ง อาจารย์

  ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  สาขาวิชาบัญชี

อีเมล์
pimolpan.sin@mail.pbru.ac.th
: 0123456789

การศึกษา

 • บธ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง  2542
 • บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  2529


ประสบการณ์ทำงาน

 • อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • ประธานโปรแกรมวิชาการบัญชี  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

ประสบการ์การสอน/วิชาที่สอน
 • การบัญชีขั้นต้น
 • การบัญชีการเงิน
 • การบัญชีเพื่อการจัดการ
 • บัญชีขั้นกลาง 1
 • การบัญชีต้นทุน
 • การบัญชีต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ
 • การตรวจสอบและการควบคุมภายใน
ตำรา/เอกสารประกอบการสอน
 • พิมลพรรณ สิงห์ทอง. (2551). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ. เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
 • พิมลพรรณ สิงห์ทอง. (2551). การบัญชี 1. เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
ผลงานวิจัย
 • พิมลพรรณ สิงห์ทอง. (2559). ปัจจัยที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีบริษัทอุตสาหกรรมการผลิต จังหวัดเพชรบุรี.การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ "การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ครั้งที่ 5, วันที่ 30 มกราคม 25589 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.