MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

ผศ.รัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิ์

สาขาวิชาบัญชี

  ตำแหน่ง ประธานสาขา

  ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  สาขาวิชาบัญชี

อีเมล์
rattanaporn.pre@mail.pbru.ac.th
: 0123456789

การศึกษา

 • บธ.ม.(การบัญชี)มหาวิทยาลัยสยาม 2540
 • บช.บ.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2523

ประสบการณ์ทำงาน

 • กรรมการประจำหลักสูตรบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
 • อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • รองผู้อำนวยการสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • ประธานโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
 • หัวหน้าสำรนักงานผู้ช่วยอธิการฝ่ายบริการชุมชน
 • เลขานุการสำนักบริการชุมชน
 • อาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่สอน
 • การบัญชี 1
 • การบัญชี 2
 • การบัญชีเพื่อการจัดการ
 • บัญชีกลาง 1
 • บัญชีกลาง 2
 • การภาษีอากร 1
ตำรา/เอกสารประกอบ
 • รัตนภรณ์ ปรีดาศักดิ์. (2549). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบัญชี 2. เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
 • รัตนภรณ์ ปรีดาศักดิ์. (2549). การบัญชี 1. เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผลงานวิจัย
 • รัตนภรณ์ ปรีดาศักดิ์. (2558). การจัดการความรู้พื่อพัฒนาระบบบัญชีและการเงินของวิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วม กลุ่มแม่บ้านเกษตรดอนเจริญ อำเภอบ้านลาด จ.เพชรบุรี. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่ยืน. ครั้งที่ 5, วันที่ 4 กรกฎาคม 2558  : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
 • รัตนภรณ์ ปรีดาศักดิ์. (2557). การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาการบัญชีขั้นกลสง 2 เรื่อง การเลิกกิจการห้สงหุ้นส่วนและการเลิกกิจการบริษัทสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่ยืน. ครั้งที่ 4, วันที่   : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.