MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

ผศ.ดร.ภัทรา เรืองสินภิญญา

สาขาวิชาบัญชี

  ตำแหน่ง อาจารย์

  ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  สาขาวิชาบัญชี

อีเมล์
pattra.rer@mail.pbru.ac.th
: 0123456789

การศึกษา

 • ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2558)
 • บช.ม. (การบัญชีทั่วไป) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2527)
 • บช.บ. (การบัญชีต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2522)

ประสบการณ์ทำงาน

 • การประชุมทางวิชาการประธานสาขาการบัญชี
 • อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่สอน

 • การบัญชี 2
 • การบัญชีขั้นสูง 1 
 • การบัญชีขั้นสูง 2
 • 4 การบัญชีขั้นกลาง 2
 • การวางระบบบัญชี
ตำรา/เอกสารประกอบ
 • ภัทรา เรืองสินภิญญา. (2556). การบัญชีขั้นสูง 2. เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
 • ภัทรา เรืองสินภิญญา. (2552). การบัญชีขั้นกลาง 2. เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
 • ภัทรา เรืองสินภิญญา. (2552). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบัญชีขั้นสูง 1. เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
 • ภัทรา เรืองสินภิญญา. (2548). การบัญชี 2. เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
 • ภัทรา เรืองสินภิญญา. (2548). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการวางระบบบัญชี 2. เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
ผลงานวิจัย
 • ภัทรา เรืองสินภิญญา. (2558). การพัฒนารูปแบบปัจจัยความสำเร็จในการบริหารต้นทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขาดย่อม. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5, วันที่ 4 กรกฎาคม 2558 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
 • ภัทรา เรืองสินภิญญา. (2556). ผลการเรียนรู้เรื่องบัญชีครัวเรือนผ่าน e-learning. การประชุมทางวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3, วันที่ 3 สิงหาคม 2556 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.