MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Facuty of Management Science (pbru)

ผศ.ดร.ภัทรา เรืองสินภิญญา

สาขาวิชาบัญชี

  ตำแหน่ง อาจารย์

  ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  สาขาวิชาบัญชี

อีเมล์
pattra.rer@mail.pbru.ac.th
: 0123456789

การศึกษา

บช.ม.(การบัญชีทั่วไป)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2527
บช.บ.(การบัญชีต้นทุน)จุฬาลงกรณ์มหาวืิทยาลัย 2522

ประสบการณ์ทำงาน

ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)