MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Facuty of Management Science (pbru)

ผศ.นรีนารถ ศรีวรนาถ

สาขาวิชาบัญชี

  ตำแหน่ง อาจารย์

  ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  สาขาวิชาบัญชี

อีเมล์
nareenat.sri@mail.pbru.ac.th
: 0123456789

การศึกษา

บช.ม. (บัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553

บธ.บ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2523

ประสบการณ์ทำงาน

ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)