MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ

  ตำแหน่ง คณบดี

  ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์

  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ

อีเมล์
wiwit.suk@mail.pbru.ac.th
: 0123456789

การศึกษา

 • ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2555)
 • บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (2545)
 • วท.บซ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี (2540)

ประสบการณ์ทำงาน

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร การพัฒนาความเป็นครูในสถาบันอุดมศึกษา
 • หลักสูตร การบริหารการขายการบริการลูกค้า
 • หลักสูตร ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิค เป็นต้น
 การทำงาน
 • รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ
 • อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • วิทยากรอบรมแผนธุรกิจ
 • ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท โอเช่ (ประเทสไทย) จำกัด
 • หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ไทยยาซากิ ดอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

ประสบการ์การสอน/วิชาที่สอน
 • พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 • การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • การออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • การประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
 • การออกแบบกราฟิกเพื่องงานธุรกิจทางธุรกิจ
 • เทคโนโลยีคอมพวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลงานวิจัย
 • พฤติกรรมการรับรู้แลการนำไปใช้สารสนเทศการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี
 • ตัวแบบสารสนเทศคุณภาพบาลานซ์สกอร์คาร์ตเพื้่อความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์
 • การศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับความพึงพอใจในการให้บริการของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่กับร้านค้าปลีกขนาดเล็กในเขตกรุงเทพฯ