MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Facuty of Management Science (pbru)

ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ

  ตำแหน่ง คณบดี

  ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์

  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ

อีเมล์
wiwit.suk@mail.pbru.ac.th
: 0123456789

การศึกษา

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

ประสบการณ์ทำงาน

 • Sale Executive บริษัท โอเช่ (ประเทศไทย) จำกัด
 • System Consultant บริษัท โอเช่ (ประเทศไทย) จำกัด
 • Chief of IT บริษัท ไทยยาซากิคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

 • การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมุนไพรบนมือถือ เผยแพร่ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วันที่ 31 พฤษภาคม 2560.
 • การวิเคราะห์เชิงคุณธรรม กรณีศึกษา การโพสคลิปพาดพิงบุคคลอื่นลงเฟสบุ๊ค เผยแพร่  ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 วันที่ 9 กรกฏาคม 2559

 • การวิเคราะห์เชิงคุณธรรม กรณีศึกษาการเรี่ยไรเงินบริจาค เผยแพร่  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 วันที่ 9 กรกฏาคม 2559

 • การวิเคราะห์เชิงคุณธรรม กรณีศึกษา อีเมล์สแปมภัยร้ายใกล้ตัวคุณ เผยแพร่ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 วันที่ 4 กรกฏาคม 2559
 • การวิเคราะห์เชิงคุณธรรม กรณีศึกษา การโฆษณาเกินจริงหลอกลวงผู้บริโภค เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 18 สิงหาคม 2558
 •  พฤติกรรมการรับรู้และการนำไปใช้ของสารสนเทศการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี เผยแพร่ใน การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3 วันที่ 3 สิงหาคม 2556
 • ตัวแบบสารสนเทศคุณภาพบาลานซ์สกอร์คาร์ดเพี่อความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ เผยแพร่ใน วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 35 (กรกฏาคม – ธันวาคม 2555) บนฐานข้อมูล TCI
 • การศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับความพึงพอใจในการให้บริการของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่กับร้านค้าปลีกขนาดเล็กในเขตกรุงเทพฯ