MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

อ.กฤษฎา สุริยวงศ์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

  ตำแหน่ง รองคณบดี

  ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์

  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (แขนง แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์)

อีเมล์
kridsada.sui@mail.pbru.ac.th
: 0123456789

การศึกษา

 • นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 2) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

ประสบการณ์ทำงาน

 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 • ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • ที่ปรึกษาชมรมถ่ายภาพ มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • ช่างภาพอิสระ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายศูนย์การค้า บริษัทเมเจอร์ซินีเพล็ช รัชโยธิน
 • ผู้ช่วยผู้กำกับบริษัทกันตนา วิดีโอโปรดักชั่น จำกัด

ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่สอน

 • การถ่ายภาพเบื้องต้น
 • การผลิตสื่อสิงพิมพ์
 • การออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
 • การจัดนิทรรศการ
ผลงานวิจัย
 • กฤษฎา สุรียวงศ์. (2559). การเปิดรับสื่อ การรับรู้ และภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. วันที่ 20 มกราคม 2559.