MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Facuty of Management Science (pbru)

ผศ.จารุวรรณ อรุณฤกษ์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

  ตำแหน่ง อาจารย์

  ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (แขนง แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์)

อีเมล์
jaruwan.aro@mail.pbru.ac.th
: 0123456789

การศึกษา

นศ.ม. (นิเทศศาสตร์พัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นศ.บ.(การประชาสัมพันธ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)