MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

ผศ.ดร.อรุณรัตน์ ชินวรณ์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

  ตำแหน่ง อาจารย์

  ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (แขนง แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์)

อีเมล์
aroonrat.chi@mail.pbru.ac.th
: 0123456789

การศึกษา

 • กจ.ด. (การจัดการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • นศ.ม. (นิเทศศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) วิทยาลัยครูจันทรเกษม

ประสบการณ์ทำงาน

 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์
 • ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ พ.ศ. 2542-2551
 • หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 99.05 MHz
 • หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2538-2542

ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่สอน
 • การวิจัยนิเทศศาสตร์
 • การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
 • การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
 • หลลักการประชาสัมพันธ์
 • สื่อประชาสัมพันธ์
ตำรา/เอกสารประกอบ
 • อรุณรัตน์ ชินวรณ์. (2553). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสื่อประชาสัมพันธ์. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
ผลงานวิจัย
 • อรุณรัตน์ ชินวรณ์. (2558). กลยุทธิ์การตลาดข้าวเกษตรอินทรีย์ (ไรซ์เบอร์รี่) กรณีศึกษาศูนย์ส่งเสริมการผลิตข้าว ต.บางแก้ว จ.เพชรบุรีการประชุมทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. ครั้งที่ 5, วันที่ 4 กรกฎาคม 2558.
 • อรุณรัตน์ ชินวรณ์. (2556). ขีดความสามารถเชิงพลวัตเพื่อความได้เรียบในการแข่งขันธุรกิจท่องเที่ยวหัวหินและชะอำ. การประชุมวิชาการนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 30 "บัณฑิตศึกษาไทย รับใช้สังคม" : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. วันที่ 12-13 ธันวาคม 2556.