MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

ผศ.ดร. กฤตชน วงศ์รัตน์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

  ตำแหน่ง อาจารย์

  ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) (แขนง แขนงวิชาการจัดการ)

อีเมล์
kritchana.won@mail.pbru.ac.th
: 0123456789

การศึกษา

 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการและการบริหารองค์การ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ปริยญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

ประสบการณ์ทำงาน

 • อาจารย์ประจำสาขาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

ประสบการณ์การสอน
 • ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
 • ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
 • องค์การและการจัดการ 
 • การพัฒนาองค์การ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • วิจัยทางธุรกิจ
 • ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
 • การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • สัมนาการจัดการทั่วไป
ตำรา/เอกสารประกอบการสอน
 • กฤตชน วงศ์รัตน์. (2556). การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.   

ผลงานวิจัย

 • กฤตชน วงศ์รัตน์. (2559). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. ครั้งที่ 1, วันที่ 1 มีนาคม 2559.
 • กฤตชน วงศ์รัตน์. (2558). กลยุทธ์การตลาดเพื่อการตัดสินใจซื้อขนมหม้อแกงจังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ครั้งที่ 35, วันที่ 25-26 มิถุนายน 2558.
 • กฤตชน วงศ์รัตน์. (2557). การพัฒนาความรู้กลยุทธ์ด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงกลุ่มสตรีหนองแขม อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. ครั้งที่ 7, วันที่          14-16  พฤษภาคม  2557.
 • กฤตชน วงศ์รัตน์. (2555). ผลกระทบประสิทธิภาพการบริหารการผลิตกับศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏแม่โจ้. ครั้งที่ 1, วันที่ 23-24  สิงหาคม 2555.