Get Adobe Flash player

 vision

 

สถาบันผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ การบัญชีและนิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพสู่อาเซียน
   

                                                         

 

                  obligation


                      1 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาชีพและมาตรฐานสากล

          2 ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชนและองค์การในท้องถิ่น

          3 การให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและองค์การในท้องถิ่น

          4 การส่งเสริม อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล