Get Adobe Flash player
    ปฏิทินฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ3/52

         ปฏิทินฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2552 ระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2553 – 28 พฤษภาคม 2553

 ดาวโหลดไฟล์ ปฏิทินฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3/52