Get Adobe Flash player
 

ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ3/52

                                                                                            กำหนดการ

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เรื่อง “หาคนตรงงาน หางานตรงใจ”

    
     วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2553  ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

    
     เวลา                                    รายการ

     8.00 น. – 8.30.00 น.         นักศึกษาลงทะเบียน

     09.00 น. – 09.30 น.          พิธีเปิด โดย ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

     09.30 น. – 11.00 น.          การแนะนำเรื่อง การหางาน จาก บ.เวริส์เทลดิจิตอล จำกัด

     11.00 น. – 12.00 น.          เข้าสมัครและสัมภาษณ์งาน ตลาดนัดแรงงาน ณ หอประชุม

     12.00 น. – 13.00 น.          พักเที่ยง

     13.00 น. - 16.30 น.           การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “หาคนตรงงาน หางานตรงใจ”

     16.30 น. - 17.00 น.           ชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนในการส่งคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

     17.00 น.                          ปิด