Get Adobe Flash player

  

    นิเทศงานสหกิจศึกษา  WD. และ  NOK.

        เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2553 อาจารย์รักเกียรติ หงษ์ทอง หัวหน้าโครงการสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมด้วยคณกรรมการฝ่ายฯ คือ

อ.วิมลา พงษ์ศาธร อ.อัตภาพ มณีเติม อ.วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม อ.จันทรา ธนีเพียร อ.ธิดารัตน์ ปิ่นทองและคุณธิติพันธ์ ดำสะอาด เดินทางไปเขตนิคมอุตสาหกรรม

บางปะอิน จ.พระนครศรีอธุยา เพื่อนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา


                                              

       ช่วงเช้า นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัทเวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมถ่ายทำวีดีทัศน์ขั้นตอนกระบวนการนิเทศนักศึกษา ครั้งที่ 1

 ซึ่งได้รับการต้อนรับจากคุณธนัชพร พรหมทันต์ ผู้จัดการฝ่ายสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ พี่เลี้ยงนักศึกษาคุณจริณี ภูมิใจ และคุณเชาวลิต จักรคำ

 ได้ให้การสัมภาษณ์ถึงผลการปฏิบัติงาน โครงงานที่มอบหมาย อุปสรรคปัญหา และข้อเสนอแนะในการแก้ไขของนักศึกษาสหกิจ ทั้ง 4 คนคือ นส.รติมา

 ทองสุขสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์, นส.ชลธิชา ศรีเสม นส.กัลยกร คำวงค์ และนายวัชระ แก้วเก้า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ผลการปฏิบัติงาน

 เป็นไปอย่างดียิ่ง


                                                

ช่วงบ่าย นิเทศนักศึกษาสหกิจ บริษัท เอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับการต้อนรับจากคุณอธิพงษ์ อิสสะอาด ผู้จัดการฝ่าย

ฝึกอบรมและพัฒนา และพี่เลี้ยงนักศึกษา ทั้งสองท่านได้ให้การสัมภาษณ์ถึงผลการปฏิบัติงาน โครงงานที่มอบหมาย อุปสรรคปัญหา และข้อเสนอแนะ

ในการแก้ไขของนักศึกษาสหกิจ นส.อัมรา เส็งขยัน ได้รับการชื่นชมจากพี่เลี้ยงเป็นอย่างดียิ่ง

      การเดินทางไปนิเทศสหกิจศึกษาของฝ่ายสหกิจศึกษาฯ คณะวิทยาการ เพื่อถ่ายทำวีดีทัศน์ขั้นตอนกระบวนการ ครั้งนี้ ได้ข้อมูลจริงมาประกอบการทำวีดี

ทัศน์ได้ผลเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก ในขั้นต่อไปฝ่ายสหกิจฯ จะดำเนินการตัดต่อ เรียบเรียงเพื่อนำเสนอในกิจกรรมโครงการความเข้าใจระบบสหกิจศึกษา

 ในวันที่10 กุมภาพันธ์ต่อไป