Get Adobe Flash player

สื่อการเรียนการสอน

1-1

       
                  เครือข่ายและการสื่อสาร(Network and Communication)   คลิกที่นี่ Download 
                  เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ (Multimedia Technology in Business) คลิกที่นี่ Download 
                  ทักษะการใช้ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่ Download
                  
                 
                 
                  

   

1-2

 

 

1-3

 

 

1-4

 

 

1-5

 

 

1-6

                  วิธีวิจัยทางธุรกิจ   คลิกที่นี่ DownloadFile
                  การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic  Management) คลิกที่นี่ DownloadFile 

 

1-7

        

 

1-8