Get Adobe Flash player

 identity

 

“แหล่งวิชาการและบริการความรู้  เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม”

 

                    แหล่งวิชาการและบริการความรู้ หมายถึง สถาบันผลิตบัณฑิตและให้การบริการวิชาการในศาสตร์ที่เป็นองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ
                        การบัญชีและนิเทศศาสตร์
                    สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม  หมายถึง การนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์การ ชุมชนและสังคมโดยสามารถ
                        สร้างความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

 

identity1

“ซื่อสัตย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  วิชาการเด่น”

 

                    ซื่อสัตย์                หมายถึง  นักศึกษามีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อองค์การ เช่น ไม่ทุจริตในการสอบ ไม่ลักขโมยของผู้อื่น เป็นต้น               
                    มีวินัย หมายถึง  นักศึกษาตรงต่อเวลาในการเรียน/การสอบ  และแต่งกายเรียบร้อย
                    ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง  บัณฑิตแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนรู้ รักการอ่านแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆด้วยตนเอง
                    วิชาการเด่น หมายถึง  นักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขัน  ได้รับรางวัลระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ