Get Adobe Flash player

 

     ประมวลภาพกิจกรรม ปฐมนิเทศ,เฟรสชิ่,สานไมตรี

          ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศ       คลิก!!!

          ภาพกิจกรรมเฟรสชิ่             ลิก!!!

          ภาพกิจกรรมสานไมตรี        คลิก!!!