MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

การประชุมชี้แจงรายละเอียดคุณสมบัติและขั้นตอนการขอเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2560

การประชุมชี้แจงรายละเอียดคุณสมบัติและขั้นตอนการขอเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2560


ในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2560  เวลา 13.00 - 16.30น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยการจัดการ

อัลบั้ม