MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 3/ 60

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 3/2560 โดยอาจารย์สุธาสินี อัมพิลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการร์วิชาชีพและสหกิจศึกษา