MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้โอวาทนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562

พุธที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 1 ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้โอวาทนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 อาจารย์สุธาสินี อัมพิลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ชีแจงกระบวนการฝึกงาน ระเบียบการฝึกงาน อาจารย์ประสิทธิ์พร เก่งทอง ให้คำแนะนำการทำคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ตวงสิทธิ์ สนขำ ให้คำแนะนำกระบวนการฝึกสหกิจศึกษา กลุ่มนักศึกษาที่ฝึกสหกิจ
ช่วงบ่าย คุณอาทิตย์ สมศักดิ์ วิทยากร ให้ความรู้และแนะนำวิธีการสมัครงาน