MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

พุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้โอวาสแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา และเปิดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในหัวข้อ "เขียนเรซูเม่ให้ปัง...จบใหม่ยังไงก็ได้งาน" เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนก้าวสู่โลกแห่งการทำงานอย่างมืออาชีพ รู้ว่า HR พิจารณาผู้สมัครจากอะไร เขียนเรซูเม่แบบไหนให้โดนใจ HR จนถูกเรียกเข้าสัมภาษณ์ และWorkshop วิธีการเขียนเรซูเม่ออนไลน์แต่ละขั้นตอน วิทยากร โดยคุณกัญญาณัฐ ท่าเหล็กเจริญ จาก JOBTOPGUN

อัลบั้ม