MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 1 โดยมี อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานและให้โอวาสแก่นักศึกษา ต่อด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับนางสาวดวงลัดดา พิมพ์สุวรรณ นักศึกษาสาขาการจัการ จากโครงการ MOU สนับสนุนทุนการศึกษา ระหว่างบริษัทพีรพัฒน์เทคโนโลยีจำกัด(มหาชน)กับคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 ทุน มูลค่า 30,000 บาท มอบโดยตัวแทนจากบริษัทพีรพัฒน์เทคโนโลยีจำกัด(มหาชน) หลังจากมอบทุนรับฟังบรรยาย การเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกแห่งการทำงานอย่างมืออาชีพ หัวข้อเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน วิทยากรโดย คุณกิตภาค ณ พัทลุง และช่วงบ่ายรับฟังการบบรยายจากศิษเก่า คุณลลิตา แก้ววิจิต ในหัวข้อการบริหารการเงินในช่วงของการเริ่มต้นของการทำงานใหม่ จะต้องบริหารการเงินอย่างไร