MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์​และรับสมัครนักศึกษาเข้าสหกิจศึกษา

10 ตุลาคม 2561แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์​และรับสมัครนักศึกษาเข้าสหกิจศึกษาในโครงการทวิภาคี​ระดับปริญญาตรี​กับเซ็นทรัล​ กรุ๊ป ณ ห้อง1832 คณะวิทยาการจัดการ

อัลบั้ม