MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

ขอแสดงความยินดี อ.ประสิทธิ์พร เก่งทอง

ขอแสดงความยินดี อ.ประสิทธิ์พร เก่งทอง ในโอกาสได้รับการแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์พร  เก่งทอง"