MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ตวงสิทธิ์ สนขำ

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ตวงสิทธิ์  สนขำ  ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

            ผศ. ตวงสิทธิ์  สนขำ