MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Facuty of Management Science (pbru)

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้สนใจมาร่วมพัฒนาศักยภาพตนเองสู่การเป็นนักบริหารมืออาชีพ สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

http://grad.pbru.ac.th/

อัลบั้ม