MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Facuty of Management Science (pbru)

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญตรีภาคปกติในเวลาทำการปกติ (วันจันทร์ - ศุกร์) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.), วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.), ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.), รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(รป.บ.), นิติศาสตรบัณฑิต(น.บ.), บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.), บัญชีบัณฑิต(บช.บ.), นิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.), สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(สถ.บ.), แพทย์แผนไทยบัณฑิต(พท.บ.), พยาบาลศาสตรบัณฑิต(พย.บ.) และสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ส.บ.) โดยแบ่งการรับสมัครเป็น 5 รอบ ตามเอกสารแนบ ดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

อัลบั้ม